THÔNG TIN ĐÀO TẠO

07

1. Giáo viên hướng dẫn: Đoàn Thị Quỳnh Mai (maidq@ccu.vn), 0904660488 

 

2. Sinh viên tải file đính kèm bên dưới. Đọc thật kỹ các yêu cầu về khối lượng, trình bày trong đề mỗi lần thông qua.

 

Môn/nhóm: 041903 - Đồ án bê tông nhóm LOPNV35 Số tín chỉ: 1
CBGD: Môn học/ nhóm:
STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp
Đề
1 026412 Nguyễn Văn Công LT12XD1 A I 1 e
2 3038259 Vũ Đức Hiển 61CB1 B II 2 d
3 1535161 Cao Trường Sơn 61MN1 C III 3 c

 

3. Các mốc thời gian quan trọng:

- Ngày ra đề: 07/09/2019

- Ngày bảo vệ dự kiến: 07/11/2019

- Lịch thông:

+ Lần 1: 9h30-10h30 ngày 17/09/2019

+ Lần 2: 9h30-10h30 ngày 8/10/2019, phòng 108H1

+ Lần 3: 9h30-10h30 ngày 22/10/2019, 108H1

+ Lần 4: 9h30-10h30 ngày 5/11/2019