THÔNG TIN ĐÀO TẠO

13

LỊCH THI LỚP DQT MÔN KẾT CẤU NHÀ BTCT

 

* Giảng viên phụ trách: Thầy Mai Trọng Bình (SDT: 0913357571) - SV liên hệ trong giờ hành chính

- Thời gian thi: 9h ngày 21/9/2019 (phòng thi báo sau)

- Phụ đạo (lần 2 - nếu có nhu cầu):  9h30 ngày 18/9/2019

 

 

LƯU Ý : Lịch phụ đạo có thể thay đổi. Sinh viên cần chủ động theo dõi lịch thông qua.

Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web Bộ môn  http://btct.nuce.edu.vn hoặc trên Bảng tin của Bộ môn trước ngày thông qua dự kiến ít nhất 1 ngày.