THÔNG TIN ĐÀO TẠO

09

* Ngày giao đề đồ án: Ngày 10/10/2019 

Link đề đồ án: 

https://drive.google.com/open?id=1YNp652Jaj2bIAJx7hfoMdvA8kLleknQT

https://btct.nuce.edu.vn/LinkClick.aspx?fileticket=BcGMb4k8fGg%3d&portalid=0

 

* Giáo viên hướng dẫn: Ts. Nguyễn Tuấn Trung (ĐT: 0906 226 621


* Lịch thông qua đồ án: 

+ Lần 1 (25/10/19, Phòng ?, 9.30 - 12.00pm): Thông qua tính toán bản, bản vẽ phần bản, nội lực dầm phụ.

+ Lần 2 (12/11/19, Phòng 204H1, 12.15 - 15.00): Thông qua tính toán cốt thép dầm phụ, nội lực dầm chính, cốt thép dầm chính.

+ Lần 3 (26/11/19, Phòng 204H1, 12.15 - 15.00): Thông qua bao vật liệu dầm phụ, dầm chính.

+ Lần 4 (06/12/19, Phòng ?, 9.30 - 12.00): Thông qua bản vẽ.
+ Lần 5 (10/12/19, Phòng 204H1, 15.00 - 17.00 pm): Ký bản vẽ.

Thứ 6, ngày 13/12/2019, 8.00am: Bảo vệ đồ án


LƯU Ý : Lịch thông qua có thể thay đổi. Sinh viên cần chủ động theo dõi lịch thông qua.

Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web Bộ môn  http://btct.nuce.edu.vn hoặc trên Bảng tin của Bộ môn trước ít nhất 1 ngày.