THÔNG TIN ĐÀO TẠO

12

* Ngày giao đề đồ án: Ngày 12/10/2019 


*Đầu bài, yêu cầu của đồ án: Xem tại đây https://drive.google.com/drive/folders/162KNwN6ITnSI4ujoxzb8stxfy32gzEjL?usp=sharing


* Giáo viên hướng dẫn: Ts. Phạm Thái Hoàn (ĐT: 0904 939 887


* Lịch thông qua đồ án: 

+ Lần 1 (25/10/19, Lớp trưởng mượn phòng báo lại GVHD15.00 - 17.00pm): Thông qua tính toán bản, bản vẽ phần bản, nội lực dầm phụ.

+ Lần 2 (08/11/19, Lớp trưởng mượn phòng báo lại GVHD15.00 - 17.00pm): Thông qua tính toán cốt thép dầm phụ, nội lực dầm chính, cốt thép dầm chính.

+ Lần 3 (22/11/19, Lớp trưởng mượn phòng báo lại GVHD15.00 - 17.00pm): Thông qua bao vật liệu dầm phụ, dầm chính.

+ Lần 4 (06/12/19, Lớp trưởng mượn phòng báo lại GVHD15.00 - 17.00pm): Thông qua bản vẽ.
+ Lần 5 (10/12/19, Lớp trưởng mượn phòng báo lại GVHD, 13.30 - 15.30pm): Ký bản vẽ.

Dự kiến thứ 5, ngày 12/12/2019, 8.30am: Bảo vệ đồ án


 

LƯU Ý : Lịch thông qua có thể thay đổi. Sinh viên cần chủ động theo dõi lịch thông qua.

Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web Bộ môn  http://btct.nuce.edu.vn hoặc trên Bảng tin của Bộ môn trước ít nhất 1 ngày.