THÔNG TIN ĐÀO TẠO

17

Sinh viên làm đồ án Lớp 62XD10 download  số liệu đầu đề Đồ Án BTCT1 theo file đính kèm đường link sau:

https://drive.google.com/file/d/1J7s2toXOqffPLnaQG1YMZ-2pEtoquvUe/view?usp=sharing

Giáo viên hướng dẫn: Phan Minh Tuấn (0904 308 236)

Tiến độ:

+ Lần 1: Xong bản, thép dầm phụ

+ Lần 2: Bao vật liệu dầm phụ, thép dầm chính

+ Lần 3:  Bao vật liệu dầm chính, bản vẽ mờ

+ Lần 4:  Thông qua bản vẽ và ký 

Lịch thông qua cần liên hệ với cán bộ lớp hoặc theo dõi trên website https://btct.nuce.edu.vn/