THÔNG TIN ĐÀO TẠO

30

* Ngày giao đề đồ án: Ngày 30/10/2019 

 

*Đầu bài, yêu cầu của đồ án: Xem tại đây https://drive.google.com/drive/folders/1Oicca-e4mAhDoKB5QUeniyC4wQG9LK3o?usp=sharing

 (Cấu tạo lớp sàn tham khảo Sách hướng dẫn đồ án)


* Giáo viên hướng dẫn: Ts. Phạm Thái Hoàn (ĐT: 0904 939 887


* Lịch thông qua đồ án: 

+ Lần 1 (13/11/19, 17:30pm - H1.105.: Thông qua tính toán bản, bản vẽ phần bản, nội lực dầm phụ.

+ Lần 2 (27/11/19, 17:30pm - H1.105): Thông qua tính toán cốt thép dầm phụ, nội lực dầm chính, cốt thép dầm chính.

+ Lần 3 (04/12/19, 17:30pm - H1.105): Thông qua bao vật liệu dầm phụ, dầm chính.

+ Lần 4 (11/12/19, 17:30pm - H1.105): Thông qua bản vẽ.


+ Lần 5 (20/12/19, 16:00pm - Lớp trưởng mượn phòng báo lại GVHD): Ký bản vẽ.

+ Bảo vệ đồ án: 14h , thứ 2, ngày 23/12/2019 - Lớp trưởng mượn phòng báo lại GVHD

 

LƯU Ý : Lịch thông qua có thể thay đổi. Sinh viên cần chủ động theo dõi lịch thông qua.

Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web Bộ môn  http://btct.nuce.edu.vn hoặc trên Bảng tin của Bộ môn trước ít nhất 1 ngày.