KỶ YẾU BỘ MÔN

DANH SÁCH BỘ MÔN QUA CÁC NHIỆM KỲ

 

1958 - 1959

Các thầy Phạm Sĩ Liêm, Lê Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Đặng đảm trách.

1959 - 1962

Tháng 10 năm 1959, Bộ môn chính thức thành lập.

Chủ nhiệm bộ môn: thầy Phạm Sĩ Liêm.

Cán bộ giảng dạy: các thầy Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Biên, Vũ Như Cầu, Huỳnh Chánh Thiên.

1963 - 1965

3 bộ môn Công trình Bê tông cốt thép, Công trình Thép và Kết Cấu hợp nhất thành Bộ môn Kết Cấu công trình. Thầy Phạm Sĩ Liêm lúc đó đi làm nghiên cứu sinh ở Liên Xô.

Chủ nhiệm bộ môn: thầy Bùi Tâm Trung.

Phó chủ nhiệm bộ môn: thầy Lều Thọ Trình.

Cán bộ giảng dạy: các thầy Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, Vũ Như Cầu, Huỳnh Chánh Thiên, Đoàn Định Kiến, Võ Văn Thảo, Nguyễn Văn Đạt, (1965) Nguyễn Xuân Liên, Nguyễn Khánh Hội.

1966 – 1970

Năm 1966, thành lập trường Đại học Xây dựng. Bộ môn Kết cấu công trình tách ra làm 3 bộ môn như ban đầu

Chủ nhiệm bộ môn: thầy Phạm Sĩ Liêm.

Phó chủ nhiệm bộ môn: thầy Ngô Thế Phong.

Cán bộ giảng dạy: các thầy Nguyễn Đình Cống, Vũ Như Cầu, Huỳnh Chánh Thiên, Nguyễn Xuân Liên, Nguyễn Khánh Hội, (1966) Nguyễn Phấn Tấn, Đinh Văn Giáp, (1969) Bùi Minh Tâm và Hoàng Thị Phước, (1970) Trần Dũng, Nguyễn Thanh Thịnh, Phí Văn Sương, Nguyễn Văn Hảo, (1971) Trịnh Kim Đạm, Cao Hùng Phương.

1971 - 1973

Năm 1971, thầy Phạm Sĩ Liêm chuyển công tác, làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Chủ nhiệm bộ môn: thầy Ngô Thế Phong.

Cán bộ giảng dạy: các thầy Nguyễn Đình Cống, Huỳnh Chánh Thiên, Nguyễn Xuân Liên, Đinh Văn Giáp, Trần Dũng, Nguyễn Thanh Thịnh, Phí Văn Sương, Nguyễn Văn Hảo, Trịnh Kim Đạm, Cao Hùng Phương.

1974 - 1977

1973, thầy Ngô Thế Phong sang Bulgari làm Nghiên cứu sinh.

Chủ nhiệm bộ môn: thầy Nguyễn Văn Đạt.

Cán bộ giảng dạy: các thầy Nguyễn Đình Cống, Huỳnh Chánh Thiên, Nguyễn Xuân Liên, Đinh Văn Giáp, Trần Dũng, Nguyễn Thanh Thịnh, Phí Văn Sương, Trịnh Kim Đạm, Cao Hùng Phương, (1974) Lê Bá Huế, Lê Văn Thịnh, Đỗ Văn Lại, Phan Đình Tô, cô Lê Thị Huấn, thầy Ngô Minh Phỏng, (1976) Hà Huy Liệu, Nguyễn Văn Chu, Hoàng Đình Lộc (K15), Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Quang Tiến (K16), Trương Minh.

1977 - 1982

Chủ nhiệm bộ môn: thầy Ngô Thế Phong.

Phó chủ nhiệm bộ môn: thầy Nguyễn Đình Cống.

Cán bộ giảng dạy: các thầy Huỳnh Chánh Thiên, Nguyễn Xuân Liên, Đinh Văn Giáp, Trần Dũng, Nguyễn Thanh Thịnh, Phí Văn Sương, Trịnh Kim Đạm, Cao Hùng Phương, Lê Bá Huế, Lê Văn Thịnh, Đỗ Văn Lại, Phan Đình Tô, cô Lê Thị Huấn, thầy Ngô Minh Phỏng, Hà Huy Liệu, Nguyễn Văn Chu, Hoàng Đình Lộc, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Quang Tiến, (1977) Lại Văn Thành, (1978) Đinh Hải Phong, Đỗ Minh Thông, (1980) Nguyễn Phấn Tấn, cô Phạm Thị Hậu, Nguyễn Lê Ninh, Lý Trần Cường, (1982) thầy Đinh Chính Đạo.

1982 - 1986

Năm 1982, thầy Ngô Thế Phong đi làm thực tập sinh cao cấp tại Bulgari.

Chủ nhiệm bộ môn: thầy Nguyễn Đình Cống.

Phó chủ nhiệm bộ môn: thầy Nguyễn Xuân Liên.

Cán bộ giảng dạy: các thầy Huỳnh Chánh Thiên, Đinh Văn Giáp, Nguyễn Thanh Thịnh, Phí Văn Sương, Trịnh Kim Đạm, Cao Hùng Phương, Lê Bá Huế, Lê Văn Thịnh, Đỗ Văn Lại, Phan Đình Tô, cô Lê Thị Huấn, thầy Ngô Minh Phỏng, Hà Huy Liệu, Nguyễn Văn Chu, Hoàng Đình Lộc, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Quang Tiến, Lại Văn Thành, Nguyễn Phấn Tấn, cô Phạm Thị Hậu, Nguyễn Lê Ninh, Lý Trần Cường, thầy Đinh Chính Đạo. (1983) Mai Trọng Bình, (1984) Bùi Quang Trường (K16), Lê Thế Tâm, (1986) Nguyễn Duy Bân (K22).

1986 - 1999

Năm 1986, thầy Nguyễn Đình Cống đi làm chuyên gia ở Algiêri.

Chủ nhiệm bộ môn: thầy Ngô Thế Phong.

Phó chủ nhiệm bộ môn: thầy Nguyễn Xuân Liên, thầy Nguyễn Phấn Tấn, thầy Lý Trần Cường.

Cán bộ giảng dạy: các thầy Nguyễn Đình Cống, Huỳnh Chánh Thiên, Nguyễn Thanh Thịnh, Phí Văn Sương, Trịnh Kim Đạm, Cao Hùng Phương, Lê Bá Huế, Lê Văn Thịnh, Đỗ Văn Lại, Phan Đình Tô, cô Lê Thị Huấn, thầy Ngô Minh Phỏng, Hà Huy Liệu, Hoàng Đình Lộc, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Quang Tiến, Lại Văn Thành, cô Phạm Thị Hậu, Nguyễn Lê Ninh, Đinh Chính Đạo, Mai Trọng Bình, Bùi Quang Trường, Nguyễn Duy Bân, (1990) thầy Phan Quang Minh, (1994) cô Nguyễn Phương Lan (K33), (1996) Ngô Đức Tuấn, Đoàn Thị Quỳnh Mai, Võ Mạnh Tùng (K36), (1997) Nguyễn Hùng Phong (K35).

1999 - 2000

Chủ nhiệm bộ môn: thầy Lý Trần Cường.

Phó chủ nhiệm bộ môn: thầy Đinh Chính Đạo.

Cán bộ giảng dạy: các thầy Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Xuân Liên, Lê Bá Huế, Hà Huy Liệu, Nguyễn Quang Tiến, Lại Văn Thành, Nguyễn Phấn Tấn, cô Phạm Thị Hậu, Nguyễn Lê Ninh, Lý Trần Cường, Mai Trọng Bình, Bùi Quang Trường, Nguyễn Duy Bân, Phan Quang Minh, cô Nguyễn Phương Lan, Đoàn Thị Quỳnh Mai, Võ Mạnh Tùng, Nguyễn Hùng Phong.

2000 - 2017

Năm 2000, thầy Lý Trần Cường được bổ nhiệm sang làm Giám đốc Trung tâm đào tạo thường xuyên.

Chủ nhiệm bộ môn: thầy Phan Quang Minh - Phó Hiệu Trưởng nhà trường (2014).

Phó chủ nhiệm bộ môn:    thầy Đinh Chính Đạo (2000 – 2009),

                                               thầy Nguyễn Duy Bân (2009 – đến 2014),

 thầy Phạm Thanh Tùng (2014 – đến 2015) -sau chuyển đảm trách Phó Khoa Xây dựng (2015), Phó Khoa ĐT Sau  đại học (2017),

 thầy Nguyễn Hùng Phong (2015 – đến 2016) - sau chuyển đảm trách Phó Khoa Đào tạo Sau đại học (2016),

  thầy NguyễnTrường Thắng (2016 – đến 2017).

Cán bộ giảng dạy: các thầy Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Xuân Liên, Lê Bá Huế, Hà Huy Liệu, Nguyễn Quang Tiến, Lại Văn Thành, Nguyễn Phấn Tấn, cô Phạm Thị Hậu, Nguyễn Lê Ninh, Lý Trần Cường, Mai Trọng Bình, Bùi Quang Trường, cô Nguyễn Phương Lan, Đoàn Thị Quỳnh Mai, Võ Mạnh Tùng, Nguyễn Hùng Phong, (2001) Nguyễn Minh Thu (K40), Phạm Thanh Tùng (K41), (2003) Phan Minh Tuấn, Nguyễn Tuấn Trung (K43), (2004) Ngô Sỹ Lam (K31), Nguyễn Trường Thắng (K36), Phạm Quang Đạo (K42), Trương Việt Phương, Nguyễn Thị Thu Hường (K43), (2009) Lê Việt Dũng (K41), Phạm Mai Phương (K47), Dương Văn Hai (K48), (2012) Trần Việt Tâm  (K37), Đinh Văn Tùng (K49), (2016) Nguyễn Đăng Nguyên (K48), (2017) Phạm Thái Hoàn (K46).

 

 2017 - nay Chủ nhiệm bộ môn: thầy Nguyễn Trường Thắng.

Phó chủ nhiệm bộ môn: thầy Võ Mạnh Tùng.

Cán bộ giảng dạy: các thầy Ngô Thế Phong, Nguyễn Xuân Liên, Lê Bá Huế, Nguyễn Quang Tiến, Lại Văn Thành,  cô Phạm Thị Hậu, Nguyễn Lê Ninh, Lý Trần Cường, Mai Trọng Bình, Bùi Quang Trường, cô Nguyễn Phương Lan, Đoàn Thị Quỳnh Mai, Võ Mạnh Tùng, Nguyễn Hùng Phong, (K35) Nguyễn Minh Thu (K40), Phạm Thanh Tùng (K41), (2003) Phan Minh Tuấn, Nguyễn Tuấn Trung (K43), (2004) Ngô Sỹ Lam (K31), Nguyễn Trường Thắng (K36), Phạm Quang Đạo (K42), Nguyễn Thị Thu Hường (K43), (2009) Lê Việt Dũng (K41), Phạm Mai Phương (K47), Dương Văn Hai (K48), (2012) Trần Việt Tâm  (K37), Đinh Văn Tùng (K49), Nguyễn Đăng Nguyên (K48), Phạm Thái Hoàn (K46), Nguyễn Trung Kiên (K57), Nguyễn Thị Thanh Thảo (K58).

 

 GS. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG