LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

Các môn giảng dạy hệ đại học:

Bê tông cốt thép 1;

Đồ án Bê tông cốt thép 1;

Bê tông cốt thép 2;

Đồ án Bê tông cốt thép 2;

Kết cấu gạch đá gỗ;

Kết cấu bê tông cốt thép đặc biệt; và

Kết cấu công trình.

Các môn giảng dạy hệ sau đại học:

Kết cấu nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thép;

Kết cấu bê tông ứng lực trước;

Phân tích kết cấu theo mô hình số;

Từ biến và lý thuyết đàn hồi nhớt;

Động đất và lý thuyết kháng chấn;

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học;

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên ngành;

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.